Algemene Voorwaarden voor www.autoshopfriesland.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.autoshopfriesland.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Ploeg automaterialen . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ploeg automaterialen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ploeg automaterialen.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ploeg automaterialen te mogen claimen of te veronderstellen.

Ploeg automaterialen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ploeg automaterialen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.autoshopfriesland.nl op deze pagina.

Download algemene voorwaarden

VOORWAARDEN
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Van der ploeg automaterialen
 zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 
 Van der ploeg automaterialen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Van der ploeg automaterialen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Van der ploeg automaterialen zijn vrijblijvend en Van der ploeg automaterialen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door bedrijfsnaam. 
 Van der ploeg automaterialen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Van der ploeg automaterialen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden via ideal, paypal en vooruitbetaling via de bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van kledinghoekjevoorkinderen.nl  Deze is gekoppeld aan de webshop van 
 Van der ploeg automaterialen.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Van der ploeg automaterialen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Van der ploeg automaterialen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Let wel: wij zijn na het verzenden van de goederen afhankelijk van de desbetreffende bezorgdienst. Bij onjuiste adressering vevalt elke vorm van garantie. U dient zelf het afleveradres op juistheid te controleren.
4.2 De levering van de producten geschiedt nadat wij de order hebben verstuurd via PostNl of DHL pakketdienst.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Van der ploeg automaterialen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Van der ploeg automaterialen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 
 Van der ploeg automaterialen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u  Van der ploeg automaterialen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven via de mail: info@ploegautomaterialen.nl
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft  Van der ploeg automaterialen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien  (14) werkdagen na aflevering aan
Van der ploeg automaterialen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Van der ploeg automaterialen producten aan de afnemer levert, is Van der ploeg automaterialen nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Van der ploeg automaterialen ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
 Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door 
 Van der ploeg automaterialen na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Van der ploeg automaterialen  in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en bedrijfsnaam, dan wel tussen bedrijfsnaam en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en bedrijfsnaam, is bedrijfsnaam niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van bedrijfsnaam.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft bedrijfsnaam ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat bedrijfsnaam gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan bedrijfsnaam kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan bedrijfsnaam schriftelijk opgave doet van een adres, is bedrijfsnaam gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan bedrijfsnaam schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door bedrijfsnaam gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat bedrijfsnaam deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien ��n of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met bedrijfsnaam in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door bedrijfsnaam vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 bedrijfsnaam is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

PLOEG AUTOMATERIALEN

Van der ploeg automaterialen
Kelvinstraat 6
8801NA Franeker